Güneş Enerji Paneli


Güneş Enerji Paneli

Enerji üretilmesi için kullanılan yöntemler oldukça çe şitli olup, küresel ısınma sebebiyle daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretilmesi yöntemleri günümüzde özel ilgi çekmektedir. Güne ş Enerjisi sistem olarak mevcut ve yeni yapılan binalara kolaylıkla uygulanabilmektedir. Bu nedenle Avrupa ülkeleri ba şta olmak üzere güne ş enerjisi kullanımı özendirilmekte, te şvik paketleri ile güne ş enerjisi kurulan ev, ticari bina ve endüstriyel i şletme sayıları artırılmaktadır.
G Ü N E Ş • Dünyamızın enerji kaynağı olan sıcak gazlardan oluşan gök cismidir. Samanyolu galaksisindeki 1014 (yüz trilyon) yıldızdan biridir. • Dünyamıza ort. 150 milyon km uzaklıkta olup çapı 1,39 milyon km’dir. Dünyanın çapı ise 12.700 km’dir.

G Ü N E Ş I Ş I N I
Merkezindeki sıcaklığının 8 – 40 milyar K olduğu tahmin edilen güneşin yüzey sıcaklığı ise yaklaşık 6000 K’dir. • Merkezindeki yüksek sıcaklık nedeni ile her saniye, 650 ton H2’den 646 ton He meydana gelir. Aradaki fark kaybolan kütleyi ifade eder ve bu kütle enerjiye dönüşür. Olay bir füzyon tepkimesidir. Güneş enerjisi, güneşin çekirdeğinde meydana gelen füzyon süreci ile açığa çıkan enerjidir. Yüzeyinden 175 milyar MW radyasyon gönderir.


Dünya’da ve Türkiye’de Isıl Güne ş Enerjisi Kapasite Kullanımı 2008 verilerine göre Dünya’da ısıl sistemlerde kurulu güç 165 GWısıl ve 236 milyon m 2 ye ula şmı ştır. 2007 verilerine göre Türkiye’deki kurulu güç 7.105 MWısıl ve 10.150.000 m 2’dir. Ki şi ba şına dü şen güne ş enerjisi olarak dünyada en çok kullanım 0,65 kWısıl/ki şi ile Kıbrıs, bunu 0,49 kWtısıl/ki şi ile Đsrail ve 0,22 kWısıl/ki şi ile Avusturya izlemektedir. Ülkemizdeki durum ise 0,09 kWısıl/ki şi ile bunların gerisindedir. Japonya, Almanya, Çin ve Avustralya gibi ülkeler de bu açıdan Türkiye ile aynı durumdadır. Sektör olarak 100 civarında orta ve küçük ölçekli firma bu alanda faaliyet göstermekte olup, yıllık üretim 700 bin m 2 kadardır.